banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Klíčové problémy životního prostředí v ČR

1. Klíčové problémy životního prostředí v ČR

 • Ovzduší – jemné částice – je zapotřebí výzkum
 • Voda – voda v malých tocích, podzemní vody, potřeba komplexního pohledu – voda v krajině
 • Rizika havárií – environmentální bezpečnost (viz projekt) – přírodní i antropogenní
 • Nebezpečné chemikálie – zdroje, šíření, účinky. Podpora REACH – potřeba výzkumu
 • Zlepšení nakládání s tuhým odpadem – recyklace, biologický odpad – podpora pilotních projektů

 

2. Zelená ekonomika

 • Výzkum ekonomických nástrojů, distributivní efekty, ekonomie životního prostředí
 • Řešení „dvojího zisku“ – meze – rebound efekt
 • Analýza dotací včetně tzv. perverzních
 • Dobrovolné aktivity podniků – příležitosti a omezení
 • Energetika – zdroje, uchovávání, sítě (viz „chytré energie“)
 • Udržitelná doprava – bariéry implementace
 • Implementace moderních technologií – bariéry
 • Efektivní využití veřejných prostředků včetně EU – analýza 

 

3. Česká krajina a ochrana přírody

 • Regionální rozvoj – neblahá „suburbanizace“, posílení územního plánování
 • Harmonický rozvoj zemědělské krajiny, správná zemědělská praxe, agroenvironmentální opatření
 • Ochrana přírody a veřejný zájem, kompenzace újmy
 • Synergie protipovodňových opatření, ochrany proti erozi, retence vody v krajině, posílení samočisticích schopností vody v drobných tocích, ochrana podzemních vod
 • Účinná sanace starých ekologických zátěží

 

4. Životní prostředí a společnost

 • Úloha občanské společnosti
 • Metody předcházení konfliktům a jejich řešení
 • Posílení horizontální spolupráce mezi resorty a vertikální spolupráce veřejné správy – good governance

 

5. Vzdělávání, věda, výzkum

 • Reorientace, posílení, větší efektivita
 • Výzkum – včetně indikátorů, blond GDP
 • Osvěta, postoje veřejnosti, informační kampaň

 

6. Mezinárodní rozměr

 • Reorientace rozvojové pomoci
 • Mezinárodní závazky – analýza mezer
 • Přeshraniční spolupráce – řešení konfliktů (vody, krajina, ESPOO)
 • Vyšší úroveň kooperace v rámci EU – např. změna klimatu