banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Statistika a my

1. Poslání Centra a spolupráce s ČSÚ

 

Centrum bylo po schválení Akademickým senátem zřízeno organizačním opatřením rektora Univerzity Karlovy v roce 1992, letos tedy slavíme 20. výročí. Z původní malé skupiny 5 pracovníků se v Centru postupně vytvořil podstatně rozsáhlejší kolektiv. Klademe důraz na dva základní směry. Především je to vědecká práce, kterou rozvíjíme zejména s podporou grantů z národních, ale především mezinárodních zdrojů jako jsou Rámcové programy Evropské unie. Druhým směrem je účast na univerzitní výuce přednáškami, vedením diplomních prací a doktorských studentů. Vždy jsme se opírali o spolupráci s akademickou obcí nejen na naší univerzitě, ale i v rámci republiky i celé Evropy, a od počátku se zabýváme tématy úzce souvisejícími s veřejnou politikou na národní i mezinárodní úrovni. V poslední době jsme například vydali již třetí Situační zprávu ke strategii udržitelného rozvoje České republiky. Tato zpráva je založena na 45 indikátorech, které by měly ukázat, do jaké míry se rozvoj v naší zemi blíží ideálu udržitelnosti. Výzkum indikátorů je jedním z hlavních směrů naší práce vůbec, zabýváme se jím od samého počátku naší existence, a protože se zde opíráme především o statistická data, je nasnadě, že rovněž od samého počátku velmi úzce a v mnoha směrech spolupracujeme s Českým statistickým úřadem.

2. Rio + 20

Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji, známý Summit Země, který se  konal před dvaceti lety v Riu de Janeiro, byla událost výjimečná a neopakovatelná. Jeho přípravě byla věnována mimořádná pozornost, trvala víc než 3 roky, výsledkem byla mohutná tisícistránková Agenda 21, která měla podat detailní návod, jak nasměrovat další světový vývoj udržitelným směrem. Světová atmosféra byla plná nadšení a očekávání příznivého vývoje po všech stránkách, zejména po pádu železné opony a rozpadu Sovětského svazu. Všichni doufali, že zásadní otázky jsou vyřešeny a „duch Ria“ přinese harmonii ochrany životního prostředí a rozvoje. Studenou sprchu však přineslo nenápadné „Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN“ již v červnu 1997: „Stav životního prostředí se nadále zhoršil a významné environmentální problémy jsou součástí socio-ekonomické struktury  zemí ve všech regionech“. Různá technická opatření, zákony na ochranu prostředí, summity ani mezinárodní úmluvy až na výjimky žádný zásadní zlom nepřinesly. Základní ekonomický indikátor HDP se od r. 1992 zvýšil v celosvětovém měřítku o 75 %, zároveň se však vážně zhoršila světová environmentální situace: Již dnes jsou jasně patrné ničivé důsledky zrychlující se změny klimatu, hrozí nedostatek sladké vody, pokračuje ztráta biologické rozmanitosti, lidské zdraví je ohroženo znečištěním ovzduší a rostoucí chemickou kontaminací prostředí z různých zdrojů. Závěry z Ria se nenaplnily. Důvodem je samotný rychlý ekonomický růst – přes současnou krizi – a s ním spojená stále veliká zátěž životního prostředí.

3. Zdravotnictví

Téma životního prostředí a zdraví je od samého počátku pevně spojeno, protože jedním ze dvou hlavních důvodů proč chráníme životní prostředí, je ochrana zdraví. (Druhým je ochrana přírodních zdrojů a přírody.) Velmi názorně se to ukázalo po Listopadu 1989, kdy lidé u nás  masivně podporovali opatření na ochranu životního prostředí, protože věděli, že to je spolehlivá cesta jak chránit zdraví své i svých dětí. Důkazem úspěchu je pak rozsáhlý Program Teplice, zaměřený na ochranu zdraví i prostředí, který přinesl pozoruhodné a trvalé výsledky. Základem Programu Teplice byl podrobný monitoring stavu zdraví i prostředí, statistická data zde samozřejmě měla nezastupitelnou úlohu. To znamená, že například Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí je velice důležitý. Doufáme, že se podaří uskutečnit něco podobného v Moravskoslezském kraji, kde je rovněž lidské zdraví akutně ohroženo nebezpečným znečištěním ovzduší.

4. Odpovídající pozornost?

Pozornost věnovaná těmto tématům stále ještě zdaleka není dostatečná. Spolupráce mezi institucemi zabývajícími se výzkumem v environmentální a na druhé straně zdravotnické oblasti není dost rozvinutá, jen zcela výjimečně existují větší společně řešené projekty. Program Teplice byl až dosud bohužel jen výjimkou. Je to velká škoda, protože bez dlouhodobě založeného výzkumu se nepodaří řešit naléhavé problémy  příčin, dopadů a zmírňujících opatření například ve vztahu ke znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Krátkodobá opatření nemohou stačit, pokud se neopírají o široce koncipovaný a velmi solidní multidisciplinární a interdisciplinární výzkum. Zcela zásadní je přitom úloha solidní datové základny, bez níž žádný podobný výzkum není myslitelný. Jde přitom o široký soubor dat a informací jak z oblasti zdravotní a environmentální, tak i z dalších oborů včetně sociální a ekonomické oblasti. Je naprosto zřejmé, že úzká spolupráce se statistikou je bezpodmínečnou podmínkou  úspěchu  jakéhokoliv podobného projektu.