Konzervativní pojetí péče o životní prostředí
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Konzervativní pojetí péče o životní prostředí

Životní prostředí, které před rokem 1989 bylo značně devastováno, se podařilo za posledních 20 let výrazně zlepšit. Mnohé problémy však zůstaly nedořešeny. Politika životního prostředí do budoucna musí nastavit pravidla udržitelného rozvoje tak, aby zajistila potřeby současné i budoucích generací.  Pro řešení problémů jsou nutná jasná pravidla a priority, kvalitní zákonné normy, moderní technologie, k dispozici musí být i seriózní informace a vzdělávání obyvatelstva.

 

Čtyři základní pilíře politiky TOP 09: 

1. Česká krajina, její kulturní bohatství a přírodní zdroje

Česká krajina je naším společným dědictvím. Zřejmé škody je třeba napravit, stávající kulturní i přírodní hodnoty uchovat a předat v pořádku příštím generacím. Znamená to pečovat o lesy i o zemědělské pozemky, chránit zdroje vod a ochraňovat přírodu a její biologické bohatství.  Priority TOP 09:

 • Výrazně zlepšit a posílit územní plánování opřeného o vůli občanů, posoudit a případně upravit úlohu samosprávy krajů a obcí různých kategorií.Zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch a živelnému rozšiřování skladových a jiných ploch do volné krajiny místo využití zdevastovaných průmyslových areálů (brownfieldů). V této souvislosti nastavit zejména účinné ekonomické nástroje jak podstatně zvýšené poplatky za odejmutou zemědělskou nebo přírodní plochu. Omezovat negativní sociální a ekologické dopady suburbanizace
 • připravit zákon o půdě, který bude komplexní normou ochrany půdy v ČR namísto dnes roztříštěné a nedostatečné úpravy
 • Podporujeme zachování územních limitů těžby uhlí na Mostecku s cílem zabránit další devastaci již tak zkoušeného kraje. Prosadit převedení zásob ležících za limity do zásob nebilančních nebo je odepsat a dát tak jistotu rozvoje ohroženým obcím.
 • Revidovat zastaralou právní úpravu těžby nerostů, která neodpovídá stavu 20 let od revoluce.
 • Pečlivě zvažovat výstavbu nové dopravní infrastruktury s ohledem na její účelnost, náklady, ale i nevyhnutelné environmnetální dopady včetně fragmentace krajiny.  Zásadní váhu musí mít stanovisko dotčených občanů a samosprávy. To se týká i vodních cest, jejichž rozsah ani kapacitu není třeba rozšiřovat.

1. Zpracovat opravdovou koncepci dopravy, která bude obsahovat analýzu přínosů a nákladů plánovaných a připravovaných dopravních staveb, včetně zahrnutí vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. Na základě této koncepce přehodnotit Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury s preferencí staveb opravdu potřebných.

2. Posuzovat a realizovat kapacitní dopravní stavby jako celky, zabránit tzv. „salámování“ a nahodilé výstavbě krátkých (snadněji a rychleji připravených) úseků bez návaznosti na kapacitní komunikační síť.

3. Nepodporujeme budování ekonomicky sporných a ekologicky devastujících projektů kanál Dunaj – Odra – Labe a jezy na Labi.

 • Podporovat úpravy a hospodaření v krajině, které povedou k zadržení vody v krajině a  budou sloužit jako protipovodňová opatření, a podstatně omezí vodní a větrnou erozi půdy (formou komplexních pozemkových úprav). Preferovat přírodní a přírodě blízké spravování a využívání vodních toků, včetně protipovodňové ochrany. Minimalizovat umělé úpravy  a kanalizování vodních toků, které snižují biologickou rozmanitost a jsou migrační bariérou.
 • Chránit zdroje vody, které v souvislosti s probíhající změnou klimatu budou stále vzácnější, a to jak co do jejich množství tak co do kvality. Podporovat přírodě blízké způsoby čištění vod i posilování vodních zdrojů.
 • Klást důraz na obecnou ochranu přírody mimo vyhlášená chráněná území, podporovat výsadbu zeleně, realizaci územních systémů ekologické stability.
 • Podporovat šetrné hospodaření v lesích založené na výsadbách smíšených kultur odolných proti patogenům i  klimatickým vlivům.
 • Podporovat ochranu přírody, tak jak je zakotvena v institutech národních parků a dalších chráněných území, nebudeme bránit snahám o zřízení nových národních parků, pokud budou dobře připraveny. Odmítáme zpolitizovanou diskusi o hospodaření v Národním parku Šumava, které musí být předmětem zásadního a nezávislého odborného posouzení.

  

2.  Kvalita života

Ke kvalitě života patří péče o čistotu ovzduší, potravin, vody, ochranu před hlukem, světelným znečištěním, zachování čistého a příjemného městského či vesnického prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i nebezpečnými.  Patří sem i ochrana před účinky nebezpečných chemikálií. Priority TOP 09:

 • Zaměřit se na znečišťování ovzduší vlivem dopravy a využít všechna opatření na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy, budování záchytných parkovišť a obchvatů.
 • Tranzitní kamionovou dopravu důsledně převádět mimo centra měst a obytné zóny na obchvatové komunikace. Preferovat železniční nákladní přepravu zboží.
 • Diverzifikovat sazbu mýtného pro nákladní dopravu z hlediska jejich vlivu na obyvatele a životní prostředí, část výnosu mýtného účelově vázat na zmírňování negativních vlivů dopravy.
 • Omezovat další negativní vlivy dopravy zejména ve městech spojené s tvorbou kolon a dalšími jevy jako je znečišťování ovzduší a hluk, ale i úrazovost.
 • Zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdravotní stav s cílem omezit používání nevhodných druhů paliv, špatných topidel i způsobů topení v lokálních topeništích, cílem je podstatné snížení zátěže ovzduší zejména v topném období. Bude třeba uvážit zavedení ekonomických i legislativních nástrojů.
 •  Přijmout nový zákon o ochraně ovzduší, který zlepší kvalitu ovzduší v České republice a sníží emise zejména nebezpečných prachových částic, s důrazem na emise z dopravy a z vytápění domácností a na řešení v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.
 • Zaměřit se na kvalitu života ve městech a dalších sídlech (omezení emisí a hluku, bezpečnost dopravy).
 • Nedopustit snižování podílu zelených a jiných ploch ve městech, které zvyšují kvalitu prostředí a života lidí.
 • Nedopustit změkčení hygienických limitů hluku.
 • Přijmout právní úpravu regulace světelného znečištění.

 

3. Udržitelný rozvoj

Tato bytostně konzervativní myšlenka provazuje hospodářský rozvoj, sociální spravedlnost a starost o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní zdroje. Zdůrazňuje, že je třeba zachovat současné hodnoty přírodní a kulturní nejméně na současné úrovni, bez ohledu na výkyvy hospodářských cyklů. Chceme iniciovat přechod k tzv. zelené ekonomice, která vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji. Priority TOP 09:

 • Prosazovat všechny typy úsporných energetických opatření a efektivní technologie v oblasti využití tepelné, světelné i dalších druhů energie. Efektivní využití zdrojů energie musí být základním kamenem energetické politiky.

1. Podporovat zateplování a další úspory energií domácností a veřejných budov

2. Podporovat snižování energetické náročnosti průmyslu.

 • Podporovat získávání energie z vyváženého tzv. „energetického mixu“ z  jednotlivých zdrojů včetně alternativních a jaderných s ohledem na ekonomickou výhodnost a environmentální dopady (devastace krajiny, znečištění ovzduší).

1. podporovat obnovitelné zdroje energie, avšak při současném posouzení dalších aspektů (ochrana krajiny, ovzduší, obyvatel)

2. podporovat menší fotovoltaické systémy oproti velkým solárním parkům

 • Řešit otázky energetické koncepce v celém komplexu, to znamená nejen otázku již zmíněné efektivity a zdrojů, ale i transferů, uchovávání energie a v neposlední řadě i energetické bezpečnosti, a to nejméně v evropském kontextu.

1. Vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu pouze se souhlasem dotčených obcí.

 • Podporovat koncepci nové tzv. zelené ekonomiky, tak jak ji rozpracovává např. OECD. V této souvislosti podporovat zejména nové technologie, výzkum, vývoj a inovace.
 • Uvážlivě a účelně zavádět ekonomické nástroje na podporu environmentálně šetrného jednání podniků i občanů, a to jak formou daní, poplatků a dalších omezení, ať formou dotací či jiného zvýhodnění.
 • Prověřit administrativní náročnost a na druhé straně účelnost stávající environmentální legislativy.
 • Podporovat primární třídění odpadů a všechny druhy jejich využívání materiálového i energetického.
 • Podporovat environmentální osvětu a vzdělávání.
 • Podporovat informovanost a efektivní účast občanů na rozhodování o věcech týkajících se (jejich) životního prostředí, v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy.

 

4. Česká republika – spolehlivý mezinárodní partner

Jako členský stát Evropské unie se hlásíme k odpovědnosti související s kvalitou životního prostředí, s pomocí rozvojovým zemím v oblasti ŽP, i s globálními problémy (ochrana klimatu, přírodní bohatství planety). Priority TOP 09:

 • Aktivně spoluutvářet evropské normy a koncepce na ochranu ŽP.
 • podporovat a účastnit se mezinárodních programů na zlepšování ŽP v Evropě i ve světě, být aktivní v příhraniční spolupráci se sousedními státy,

1. aktivně řešit ve spolupráci s Polskou republikou problém silně znečištěné oblasti Slezské pánve

2. Koordinovat ve spolupráci s bavorskou stranou problém Národního parku Šumava

 • formulovat zahraniční politiku i pro oblasti životního prostředí a mezinárodní rozvojové pomoci.