banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Fotovoltaika

Podpora nastavená podle zákona 180/2005 na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE)  ze dne 31. 3. 2005, platí od 1.8.2005.

15. 9. 2010 schválila vláda návrh zákona specificky zaměřeného na fotovoltaiku, podle kterého by se měly podporovat z veřejných prostředků pouze projekty do výkonu 30 kW s tím, že panely mají být umístěny na střechách nebo fasádách domů.

 

Poznámky:

 • S perspektivou delší budoucnosti lze předpokládat, že energetické potřeby lidstva budou plně pokryty OZE s tím, že už v roce 2030 lze očekávat jejich 50% podíl.
 • V této souvislosti se největší budoucnost přisuzuje využití slunečního záření ať už fotovoltaiky (zejména rozptýlené zdroje), tak i koncentrační elektrárny (větší zdroje).
 • Fotovoltaické panely na zemědělské půdě nejsou ideálním řešením, avšak na druhé straně samotné půdě se nečiní žádné příkoří, naopak „ležení ladem“ jí může prospět. Rovněž recyklace panelů a ostatního zařízení není nijak složitá. To je velký rozdíl proti jaderné elektrárně nebo uhelným dolům, které značné plochy půdy trvale zničí.
 • Skutečnost, že někteří chytří podnikatelé vydělávají velké peníze na podpoře fotovoltaiky by se neměla považovat za žádnou katastrofu, nýbrž za v zásadě normální jev. Argument, že to musíme všichni zaplatit, neobstojí. Především je v moci vlády (viz její usnesení z 15. 9. 2010) tyto věci zregulovat, avšak stejně musíme vzít do úvahy, že vždycky, když nějaký chytrý podnikatel na čemsi vydělá, někdo – obvykle široké spektrum spotřebitelů – to musí zaplatit. Snad jen to není tak zřejmé jako u fotovoltaiky.
 • OZE principiálně vadí prostředí méně než fosilní paliva, i když žádný energetický zdroj není stoprocentně bez zátěže.
 • Rovněž je třeba vzít do úvahy, že OZE – už z definice – jsou obnovitelné, zatímco fosilní paliva (a také zdroje jaderného paliva) jsou vyčerpatelná.
 • Rozvoj OZE je spojen s masivním nástupem nových technologií, což je třeba pojímat především jako příležitost pro inovace v oblasti uchovávání energie, transportu (smart grids) a samozřejmě nové typy zdrojů. V současné době nelze určit, který směr se v budoucnosti stane mainstreamem, proto je třeba věnovat pozornost nejrůznějším rozvíjeným způsobům.
 • Je nepochybné, že éra fosilních paliv pomalu končí, protože produkce skleníkových plynů s jejich využíváním spojenou nelze trvale tolerovat. V této souvislosti se jeví projekty spojené s tzv. clean coal jako problematické, určitou perspektivu mají projekty CCS, avšak omezenou, protože jsou energeticky i environmentálně mimořádně náročné.
 • Rovněž budoucnost jaderné energetiky je nejistá. V současné době je – kromě stále ještě nepřekonaného odporu veřejnosti v mnoha zemích – hlavní překážkou vysoké investiční náklady, obavy ze zneužití teroristy a dosud v zásadě neznámé náklady na ukončení jaderného cyklu včetně likvidace elektráren. Tato věc nikdy nebyla prakticky dokončena, takže náklady jsou nejisté.
 • Jaderná energie představuje ve srovnání s technologií OZE technologicky neobyčejně vyspělou věc, je nutno uvážit, že její vývoj je masivně podporován z veřejných prostředků už 6 desetiletí.
 • Některé náklady spojené s energetikou jsou zřejmé, jiné však jsou poněkud méně transparentní, jako jsou například náklady na zajištění bezpečnosti nebo potřebných pozemků pro energetická zařízení, výzkum a vývoj různých souvisejících technologií atd.
 • Dotace z veřejných prostředků by principiálně měly být časově omezené, je jich zapotřebí pro nastartování potřebných technologií. Ovšem zdanění environmentálně nepříznivých činností může mít trvalý charakter.
 • Jak ukazuje mezinárodní situace, energetický sektor je ve fázi hluboké proměny (směrem k OZE, smart grids atd.). Investice do energetiky jsou a budou zapotřebí v každém případě, otázkou je pouze, do kterých technologií se bude investovat.
 • Pokud jde o omezení fotovoltaiky v ČR, je zřejmé, že to není v zájmu mocných lobbistických skupin, což je pravděpodobně důvodem proč zatím k tomuto omezení nedošlo.
 • Měli bychom srovnat to, co zaplatíme navíc za elektřinu v důsledku fotovoltaiky s tím, co jsme už zaplatili za sanaci bank a podobné záležitosti. Na rozdíl od fotovoltaiky nejsou tyto platby transparentní, ale týkají se nás všech a jsou podstatně větší.
 • Rozhodně vůbec nejlepší energií je ta, která se nemusí vyrobit (negawatty). To je ovšem jiná pohádka.