Konference Spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio+20)
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Konference Spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio+20)

Postupně došlo ke shodě o třech pilířích udržitelného rozvoje, bylo přijato mnoho různých návodů, jak se vypořádat s převážně neudržitelným společenským rozvojem v globálním měřítku. Navzdory všem těmto – a mnohým jiným úsilím – neustále pokračuje devastace přírody a přírodních zdrojů v globálním měřítku. Jak konstatuje poslední zpráva UNEP, klíčové indikátory jako je redukce biodiverzity, exploatace přírodních zdrojů či emise skleníkových plynů postupuje dokonce rychleji než by odpovídalo růstu světové populace.
Tento nepříznivý vývoj byl podkladem pro přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN v prosinci 2009, kterou se rozhodlo o konání dalšího světového summitu: Konference OSN o udržitelném rozvoji, Rio+20. Zároveň bylo rozhodnuto, že summit bude mít 2 důležitá témata: zelená ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje a odstranění chudoby; institucionální rámec pro udržitelný rozvoj. Přijetí rezoluce zahájilo rozsáhlý proces přípravy summitu, který se má konat v červnu 2012 v Rio de Janeiro. Účastní se ho všechny světové regiony definované OSN, příprava probíhá pod vedením příslušných ekonomických a sociálních komisí OSN jako je například Ekonomická komise pro Evropu. Důležitou roli hrají prakticky všechny organizace a programy OSN, ale také všechny tzv. velké sociální skupiny, mezi něž patří vědecká a technická komunita, farmáři, mládež, představitelé místních samospráv, nevládní organizace a další. Zároveň probíhají přípravy na národní úrovni ve všech státech.
Důležitým termínem přípravy bylo 1.11.2011, do kdy bylo třeba zaslat sekretariátu OSN příspěvky za jednotlivé státy nebo organizace. K datu 6.11. se sešlo celkem 623 příspěvků, nejvíc bylo z velkých společenských skupin (491). Druhé přípravné zasedání, které by mělo rozhodnout o přesném programu konference a o podobě výsledného dokumentu, jenž by měl summit schválit, se koná v New Yorku 15. – 16.12.2011.
Evropská unie se plně zapojila do přípravy Ria+20. Evropská komise vydala několik důležitých dokumentů, Evropská rada je schválila a zdůraznila plnou podporu přípravě i předpokládaným výsledkům summitu. V rozsáhlém příspěvku – odevzdaném v uvedeném termínu 1.11. – se EU soustředila na obě témata summitu. V souvislosti s potřebnou transformací současného ekonomického modelu na "zelenou ekonomiku" předložila cestovní mapu s jasně definovanými doporučeními pro konkrétní výstupy. Hned na začátku se zdůrazňuje, že především je nutno sestavit soubor indikátorů, který ukáže, zda se vývoj ubírá žádoucím směrem. Z průřezových otázek se Evropská unie zaměřuje mimo jiné na vzorce spotřeby a výroby, finanční otázky, dotace, ale i na spolupráci ve výzkumu včetně například rozvíjení systému GEOSS. Specifickými oblastmi, kterými se cestovní mapa zabývá jsou: voda, potraviny a zemědělství, energie, půda a udržitelné využívání území, oceány, rybolov, biodiverzita, chemikálie, materiály a odpady, rozvoj měst.
V otázce institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj se navrhuje posílení Ekonomické a sociální rady OSN a případně vytvoření zvláštního výboru OSN pro udržitelný rozvoj. Dále se navrhuje posílení UNEP a jeho povýšení na specializovanou agenturu pro životní prostředí po vzoru Světové obchodní nebo zdravotnické organizace.
Zatím nejsou známy všechny další návrhy, které by se týkaly předpokládaných výsledků Ria +20. Vyplynou až po zpracování všech došlých příspěvků od jednotlivých států a institucí. Některé konkrétní věci se však už začaly diskutovat. Mezi ně patří návrh přijmout – v analogii se známými rozvojovými cíli tisíciletí – soubor "Cílů udržitelného rozvoje" (Sustainable Development Goals), které by zřetelným způsobem kvantifikovaly cíle celosvětové transformace k udržitelnému rozvoji. Zatím se nedá předpokládat, zda k takovémuto nebo jinému skutečně přínosnému výsledku Rio+20 dospěje.

Bedřich Moldan
(místopředseda Byra přípravného procesu Konference OSN o udržitelném rozvoji)