Superzakázka
banner

Video k mým 80. narozeninám

Osmdesáté narozeniny jsem oslavil ve vile Lanna v kruhu přítel. Podívejte se na zdravici, kterou mi u této příležitosti společně vytvořili.
bm80 

Geologické dědictví kladského pomezí

Klima

Klima neboli podnebí je definováno jako průměrný stav atmosféry v daném místě; projevuje se charakteristickým počasím v období mnoha let. Nejdůležitější charakteristikou klimatu je teplota...

 

 

Reportáž z mezinárodního semináře

Geologické dědictví Kladského pomezí

Superzakázka

často s tím, že kupovali "zajíce v pytli": továrna nebo jiné zařízení, jež mohly obsahovat ekologickou "časovanou bombu". Ta mohla mít různou podobu: nezabezpečená skládka toxického odpadu (mnohdy dobře ukrytá), kontaminovaná zemina na pozemku podniku, znečištěné podzemní vody. Noví vlastníci byli ujištěni, že stát si je těchto nebezpečí vědom a uhradí náklady spojené se sanací.
Tehdejší řešení bylo zvoleno velmi dobře, naše postupy se staly vzorem při privatizaci v jiných zemích. Dostatečný objem finančních prostředků byl zajištěn v rámci Fondu národního majetku, který hradil ekologické audity i vlastní sanaci. Celý postup vycházel z mezinárodně prověřených postupů analýzy rizik – to znamená, že se muselo prokázat, že daná zátěž představuje skutečné riziko, především pro lidské zdraví. Probíhal pod odborným dohledem České inspekce životního prostředí a finančních orgánů. Stovky zátěží byly úspěšně sanovány, často za nemalé prostředky v řádech miliard, například u obrovských chemických skládek, které se v okolí velkých závodů vršily bez větší kontroly po dlouhé desítky let a nikdo už ani nevěděl, co mohou obsahovat. Zkušenosti také ukázaly, že přestože nešlo o levné záležitosti, konečné náklady byly většinou nižší, než se počítalo.


Už žádné volné šeky
Ministerstvo financí, které převzalo povinnosti Fondu národního majetku, před několika lety dospělo k závěru, že sanace starých ekologických zátěží je třeba dokončit a uzavřít. Zbývalo jich několik stovek a provedené ekologické audity odhadly náklady na jejich odstranění na částku přesahující 100 miliard korun. Tak vznikla myšlenka "ekologické superzakázky", která dnes vzrušuje politiky i veřejnost. Byl vypracován podrobný postup celého rozsáhlého manévru, opírající se o odbornou roli České inspekce životního prostředí a obsahující i přísné podmínky přejímky dokončených prací. Rozhodně však nemělo jít o nějaký "volný šek" na celou sumu, předem odhadnutou jako maximální.
Jednotlivé sanace budou provádět odborné firmy, které to umějí a jsou na to vybaveny – kompetentních není mnoho. Ať už bude počet zakázek na počátku jakýkoliv, zásadním požadavkem je důkladné prověření každého jednotlivého případu, kde by se měla provést sanace. Je třeba vědět o všech, nevyloučit předem žádné místo, rozhodnout se musí o každém. Podezřelá plocha je vždy vázána k určitému stavebnímu objektu nebo k pozemku, který někomu patří, a majitel musí jasně vědět, jak smí nebo nesmí se svým majetkem nakládat. Je zde například možno postavit nový dům?


Vyčistit, nebo nechat být?
Zátěže jsou různých kategorií, od malých a nevýznamných kontaminací třeba po zrušené benzinové pumpě až po skutečné vážné případy. Na základě odborné analýzy je třeba určit, do jaké míry jde o skutečné riziko. Jestliže je někde zátěž identifikována, ještě to neznamená, že je nutno ji nákladně sanovat například vykopáním zeminy do hloubky několika metrů a odvezením na zabezpečené místo. Musí se zodpovědně určit, která místa je nutno sanovat, a ostatní naopak uvolnit pro různé využití – soukromí majitelé, obce a další na to čekají. V mnoha případech není kontaminace nikterak závažná, životní prostředí není významně ohroženo, sanace by žádné výrazné zlepšení nepřinesla. Jindy přírodní procesy samy po čase zajistily, že daná lokalita už žádné velké riziko nepředstavuje. Stará, léta nevyužívaná průmyslová skládka se stala součástí krajiny, je porostlá křovinami či dokonce zárodkem lesního porostu. V takovém případě postačí jen monitorovat podzemní vody v okolí a případně vyznačit pásmo, kde by nebylo dobré vodu ze studní používat jako pitnou. Takové řešení může být nejen nesrovnatelně levnější, ale i pro životní prostředí podstatně méně zatěžující než přemístění skládky, spojené s potenciální mobilizací dosud spolehlivě izolovaných nebezpečných látek, prašností, náročnou dopravou a s vybudováním nové skládky. Na druhé straně se však může stát, že nebezpečí je vážnější, než se původně předpokládalo, a sanační práce bude třeba rozšířit.
Se starými ekologickými zátěžemi je rozhodně nutno se vyrovnat a odstranit skutečná rizika pro lidi i přírodu. Rovněž je důležité (a to je zdrojem veřejného znepokojení), aby stát své závazky splnil transparentním a ekonomicky efektivním způsobem.
Nedovedu posoudit, zda jedna velká zakázka je lepší nebo horší než několik zakázek menších, nevidím v tom velký rozdíl, ale nemělo by to být záminkou pro zdržování. Základem je důkladný dohled nad každým jednotlivým případem, který musí zajistit stát s odbornou účastí České inspekce životního prostředí, s přísnou finanční kontrolou a před očima veřejnosti.

MF Dnes